ZÁPIS

Počas zápisu detí do SMŠ bude umožnená prehliadka priestorov SMŠ. Žiadosť o prijatie dieťaťa do SMŠ s vyjadrením pediatra je možné odovzdať pri zápise, alebo najneskôr do 3.5.2024.

Žiadosť je dostupná aj u riaditeľky SMŠ Tatranská 10, Košice.

ZÁPIS NA ŠK: ROK 2024/2025

ZÁPIS DO SMŠ TATRANSKÁ 10, KOŠICE

Riaditeľka SMŠ Tatranská 10, Košice týmto zverejňujem termín zápisu a podmienky prijatia detí do SMŠ k školskému roku 2024/2025:
2.5.2024 v čase od 08:00 hod. – 12:30 hod. a od 15:00 hod. – 17:00 hod.

3.5.2024 v čase od 08:00 hod. – 12:30 hod.

Podmienky prijatia detí: 

– Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

– Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

– S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné.

– Ďalej sa prednostne prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

– Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Podávanie žiadostí:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s vyjadrením pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a informáciou o očkovaní dieťaťa je možné podať:

– osobne,

– poštou na adresu materskej školy,
– e-mailom skolkatatranska10@gmail.com.

Písomné rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka MŠ spravidla do 31. júna kalendárneho roka (po písomnom oznámení zriadovateľa).

Teší nás ak ste si vybrali pre Vaše dieťa práve našu materskú školu, budeme sa snažiť udržať si Vašu priazeň a dôveru.