Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice

Výučba prostredníctvom spevu, tanca a hry je vzrušujúcim dobrodružstvom pre každé hravé dieťa.

✓ Anglický jazyk

Oboznamovanie sa s cudzím jazykom je našou prioritou

✓ Výhodné školné

Naša MŠ je v sieti škôl s čím súvisí aj cena školného

✓ Športové zameranie

Pohyb je súčasťou správneho vývoja detí v predškolskom veku.

Vitajte

Sme súkromná materská škola v Košiciach, ktorá poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie detí spravidla vo veku  od 3 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov, podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvárame predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Naše krédo

Dieťa sa môže ideálne vyvíjať a spoznávať svet iba vtedy, ak je uvoľnené, šťastné a spokojné. Preto sa snažíme deťom zaistiť dostatok podnetov k ich aktívnemu rozvoju. Chceme im vytvoriť ústretové prostredie, miesto, kde sa budú cítiť bezpečne, kde pochopia princípy kamarátstva, tolerancie a kde sa naučia pracovať v kolektíve.  Materská škola sa zameriava na formovanie zdravého životného štýlu u detí, preto sa táto filozofia odráža aj v cieľoch koncepčného zámeru školy.