Čo ponúkame?

Bilinguálny prístup

Kvalifikovanými učiteľmi, ktorí okrem jazyka ponúkajú láskavý prístup.

informovanosť

V našej materskej škole budete informovaný o napredovaní dieťaťa.

celodennú starostlivosť

Počas celého dňa prichádza dieťa do kontaktu s rôznymi podnetmi.

ANGLICKÝ JAZYK

Materská škola ponúka kvalitné predprimárne vzdelávanie, láskavý prístup, pravidelnú pohybovú aktivitu a aktívnu angličtinu v rámci denných aktivít. Pri tvorbe názvu nášho ŠKVP sme vychádzali z jej primárneho zamerania. Dieťa od útleho veku postupne nadobúda zručnosti a pozitívny vzťah k anglickému jazyku. Bilingválny program je jedinečnou metódou učenia sa anglického jazyka a zároveň pomáha deťom zvládať materinský jazyk hravou formou. Deti sa prirodzene učia druhý jazyk podobným spôsobom ako materinský jazyk. Prostredníctvom aplikovania CLIL metódy do výchovno – vzdelávacieho procesu učíme deti komunikovať v anglickom jazyku, rozvíjame ich komunikačné a socializačné schopnosti a budujeme slovnú zásobu v danom jazyku.

PREDŠKOLSKÁ PRÍPRAVA

Dbáme na kvalitnú predškolskú prípravu, ktorá je dôležitá na plynulejší vstup do základnej školy. Ich fantáziu, jemnú a hrubú motoriku sa snažíme rozvíjať prostredníctvom rôznych výtvarných projektov, prácou s rozličnými materiálmi, grafomotorickými hrami, manipulačnými činnosťami či bohatými výtvarnými technikami.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Materská škola kladie dôraz na celkový osobnostný rozvoj detí, ich zručností a schopností v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. V súčasnosti je rozšíreným problémom dieťaťa jeho dostatočná fyzická kondícia, správna životospráva a zmysluplné trávenie voľného času. Zamerali sme sa v týždenných intervaloch na rozvíjanie pohybovej a telesnej zdatnosti a výkonnosti v rámci cielených vzdelávacích aktivít. Mesačne organizujeme športové akcie pre všetky triedy v materskej škole, motivačne ocenené a spojené so silným emocionálnym zážitkom. Dôraz kladieme aj na pohybovú a fyzickú zdatnosť, ktorú deti môžu nadobudnúť aj v rámci lyžiarskeho a plaveckého kurzu.

ZDRAVÁ VÝŽIVA

V súlade s pokynmi Ministerstva školstva SR sme zapracovali program proti obezite, v našej materskej škole vo forme zeleninkového šialenstva. Realizuje sa týždenne prostredníctvom vzdelávacích aktivít s deťmi predškolského veku. U detí sú aktivity obľúbené a vyhľadávané. Kolektív pedagogických pracovníkov vypracoval súbor praktických vzdelávacích aktivít, ktoré sú zamerané na zdravý životný štýl a na oboznámenie sa s ovocím a zeleninou podľa sezónnej dostupnosti.

ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA

V rámci environmentálnej výchovy deťom poskytujeme základné informácie o prírode, jej zákonitostiach. Projektovým vyučovaním prispievame k rozvoju ich emocionálneho cítenia k ochrane prírody. Podnecujeme nové zážitky prostredníctvom pozorovania, vyhodnocovania pokusov a obohacujeme skúsenosť dieťaťa manipuláciou s rôznymi špecifickými pomôckami.