Čo ponúkame?

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bilinguálny prístup

Kvalifikovanými učiteľmi, ktorí okrem jazyka ponúkajú láskavý prístup.

informovanosť

V našej materskej škole budete informovaný o napredovaní dieťaťa.

celodennú starostlivosť

Počas celého dňa prichádza dieťa do kontaktu s rôznymi podnetmi.

ANGLICKÝ JAZYK

Materská škola ponúka kvalitné predprimárne vzdelávanie, láskavý prístup, pravidelnú pohybovú aktivitu a aktívnu angličtinu v rámci denných aktivít. Pri tvorbe názvu nášho ŠKVP sme vychádzali z jej primárneho zamerania. Dieťa od útleho veku postupne nadobúda zručnosti a pozitívny vzťah k anglickému jazyku. Bilingválny program je jedinečnou metódou učenia sa anglického jazyka a zároveň pomáha deťom zvládať materinský jazyk hravou formou. Deti sa prirodzene učia druhý jazyk podobným spôsobom ako materinský jazyk. Prostredníctvom aplikovania CLIL metódy do výchovno – vzdelávacieho procesu učíme deti komunikovať v anglickom jazyku, rozvíjame ich komunikačné a socializačné schopnosti a budujeme slovnú zásobu v danom jazyku.

PREDŠKOLSKÁ PRÍPRAVA

Dbáme na kvalitnú predškolskú prípravu, ktorá je dôležitá na plynulejší vstup do základnej školy. Ich fantáziu, jemnú a hrubú motoriku sa snažíme rozvíjať prostredníctvom rôznych výtvarných projektov, prácou s rozličnými materiálmi, grafomotorickými hrami, manipulačnými činnosťami či bohatými výtvarnými technikami.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Materská škola kladie dôraz na celkový osobnostný rozvoj detí, ich zručností a schopností v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. V súčasnosti je rozšíreným problémom dieťaťa jeho dostatočná fyzická kondícia, správna životospráva a zmysluplné trávenie voľného času. Zamerali sme sa v týždenných intervaloch na rozvíjanie pohybovej a telesnej zdatnosti a výkonnosti v rámci cielených vzdelávacích aktivít. Mesačne organizujeme športové akcie pre všetky triedy v materskej škole, motivačne ocenené a spojené so silným emocionálnym zážitkom. Dôraz kladieme aj na pohybovú a fyzickú zdatnosť, ktorú deti môžu nadobudnúť aj v rámci lyžiarskeho a plaveckého kurzu.

ZDRAVÁ VÝŽIVA

V súlade s pokynmi Ministerstva školstva SR sme zapracovali program proti obezite, v našej materskej škole vo forme zeleninkového šialenstva. Realizuje sa týždenne prostredníctvom vzdelávacích aktivít s deťmi predškolského veku. U detí sú aktivity obľúbené a vyhľadávané. Kolektív pedagogických pracovníkov vypracoval súbor praktických vzdelávacích aktivít, ktoré sú zamerané na zdravý životný štýl a na oboznámenie sa s ovocím a zeleninou podľa sezónnej dostupnosti.

ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA

V rámci environmentálnej výchovy deťom poskytujeme základné informácie o prírode, jej zákonitostiach. Projektovým vyučovaním prispievame k rozvoju ich emocionálneho cítenia k ochrane prírody. Podnecujeme nové zážitky prostredníctvom pozorovania, vyhodnocovania pokusov a obohacujeme skúsenosť dieťaťa manipuláciou s rôznymi špecifickými pomôckami.