Voľné pracovné miesta​

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa školy

Zamestnávateľ: Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice

Výberové konanie: riaditeľa/riaditeľka  Súkromnej materskej školy

Vzdelanie: Požadované predpoklady na kariérou pozíciu riaditeľa školy sú stanovené v § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I. Kvalifikačné predpoklady a podmienky

1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované pre kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca pre príslušný druh a typ školy.

2. splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca a splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec

3. splnenie podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca

4. splnenie podmienky najmenej desať rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania 5.znalosť práce s PC: Excel, Word

II. Ďalšie predpoklady a požiadavky

1. Bezúhonnosť

2. Zdravotná spôsobilosť

3. Ovládanie štátneho jazyka

4. Predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy

5. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

6. Znalosť legislatívy v oblasti školstva, samosprávy, pracovno-právnych a ekonomických vzťahov

7. Komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

III. Požadované doklady

1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní

2. profesijný štruktúrovaný životopis spolu s motivačným listom

3. presná adresa pre doručovanie písomností, telefonický a elektronický kontakt

4. doklady o vzdelaní (overené kópie):

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca pre príslušný druh a typ školy , doklady k preukázaniu profesijných kompetencií vedúceho pedagogického zamestnanca 

– doklad o absolvovaní základného modulu funkčného vzdelávania a u uchádzača na pozíciu riaditeľa školy pre druhé funkčné obdobie doklad o rozširujúcich moduloch funkčného vzdelávania alebo doklady o absolvovaní funkčného vzdelávania a funkčného inovačného vzdelávania (absolvovanom podľa predpisov platných do 31. 8. 2019)

5. potvrdenie lekára o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy, nie staršie ako 1 mesiac

6. potvrdenie o pedagogickej činnosti

7. čestné vyhlásenie o:

a) bezúhonnosti

b) skutočnosti, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie

c) a skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba

8. čestné vyhlásenie, že uchádzač nebol odvolaný z kariérovej pozície riaditeľa školy, školského zariadenia

9. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

10. predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy (odporúčanie: stratégia riadenia školy, proces výchovy a vzdelávania, personálne riadenie a prevádzka školy )

11. súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

IV. Platové podmienky a príležitosti

Platové náležitosti sú uplatňované podľa zákonníka práce s rešpektovaním zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z. Príplatok za riadenie odzrkadľuje náročnosť riadenia danej školy a pohyblivá zložka funkčného platu preukázané kompetencie a kvalitu práce pri riadení a rozvoji školy v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, spolupráce so zamestnávateľmi a prezentácii školy.

V. Ďalšie informácie

Miesto práce : SMŠ Tatranská 10, Košice

Termín nástupu: 01.09.2023

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Počet študentov školy: 66

VI. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Žiadosť a požadované doklady je potrebné zaslať najneskôr do 14. augusta 2023 (rozhodujúca je pečiatka poštového úradu) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ/riaditeľka uviesť názov školy: Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice. adresa: Tatranská 10, Košice 040 01.