Profil VO

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou nad 1 000,- EUR bez DPH

za obdobie od 31.10.2019 -27.11.2020

Súhrnná správa o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019, podprogram č.4 . Názov projektu:  Zdravo a hravo. Číslo projektu PRS -1721/2019/4.  Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády Slovenskej republiky. Príjímateľ dotácie : Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice. Účel projektu: Nákup športovej výbavy za účelom rozvoja športu. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019, bola uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti  na §8a zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršívh predpisov a zákona č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti  Úradu vlády SR v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľ dotácie: 

Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice

Názov verejného obstarávateľa a prijímateľa dotácie

Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice

Predmet zákazky:                                         

Nákup športových pomôcok

Hodnota  zákazky s DPH :                                                            

výška poskytnutej dotácie z ÚV SR:      3610,13 eur

spolufinancovanie z vlastných zdrojov:  200 eur

Identifikácia úspešného uchádzača :                                                                 

NOMIland, s.r.o.,

Dátum uzavretia :                                                                                                 

24.3.2020

 

Prílohy:                                                                                                 

Vypracoval : MUDr. Alexandra Sabolová

Dňa: 23.11.2020